تبلیغات
. - مقـدمـه ی رمـان آرامــ3>ــ
داستـ ــان مــآ سـه تـآ :*

مقـدمــه

عـشـق اسـت دیـگـر ...

گـاهـی بـه جنـون ، گـاهـی بـه مـردن ، گـاهـی بـه خیـانـت

و گـاهـی بـه فـرامـوشی تبـدیل میشـود...

عـاشقی کـه عـشقش را از دسـت داده ، عـشقـش

 بـه چه تبـدیل میشـود ...؟


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


آرام آرام شکـست ...

آرام آرام از زندگی بریـد ....

آرام آرام عشقـش به جنـون رسیـد...

ولی بـآز .. کسی نفهمیـد ....